สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566 สำหรับโรงเรียนตามโครการพระราชดำริและโรงเรียนทั่วไป  งบประมาณ 44,300.00 บาท เบิกจ่าย 22,826.00 บาท คงเหลือ 21,474.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างพิมพ์แบบทดสอบ-นส.อรสุธี คงมา 4,997.00 20  ก.พ. 2567
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.อรสุธี คงมา 5,425.00 1  มี.ค. 2567
3 ค่าจ้างจัดทำข้อสอบ-นส.อรสุธี คงมา 8,974.00 1  มี.ค. 2567
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.อรสุธี คงมา 2,000.00 1  เม.ย. 2567
5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.อรสุธี คงมา 1,430.00 1  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved