สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา/เพื่อประเมินขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับประถมศึกษา  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,460.00 บาท คงเหลือ 3,540.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.แวปาตีเม๊าะ หามะ 6,460.00 1  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved