สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน  งบประมาณ 75,000.00 บาท เบิกจ่าย 75,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนพ.ย.66 15,000.00 12  ม.ค. 2567
2 เดือนธ.ค.66 15,000.00 12  ม.ค. 2567
3 เดือนม.ค.67 15,000.00 2  ก.พ. 2567
4 เดือนก.พ.67 15,000.00 1  มี.ค. 2567
5 เดือนมี.ค.67 15,000.00 1  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved