สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองและระดับเหรียญเงินในการประกวดแผนธุรกิจ The Young Entrepreneur 2023 ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนบ้านโคกพะยอม  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นส.ศรีสุดา จะเซ็ง รร.บ้านโคกพะยอม 5,000.00 25  มี.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved