สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมคลังสมอง ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2566 ถึงพฤษภาคม 2567)  งบประมาณ 1,009,920.00 บาท เบิกจ่าย 910,452.77 บาท คงเหลือ 99,467.23 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.66 120,000.00 21  พ.ย. 2566
2 ประกันสังคมเดือนต.ค.66 6,000.00 21  พ.ย. 2566
3 เดือนพ.ย.66 120,000.00 21  พ.ย. 2566
4 ประกันสังคมเดือนพ.ย.66 6,000.00 21  พ.ย. 2566
5 เดือนธ.ค.66 120,000.00 14  ธ.ค. 2566
6 ประกันสังคมเดือนธ.ค.66 6,000.00 14  ธ.ค. 2566
7 เดือนม.ค.67 120,000.00 16  ม.ค. 2567
8 ประกันสังคมเดือนม.ค.67 6,000.00 16  ม.ค. 2567
9 คืนเงินเดือนม.ค.67(นส.นิกัสมี คาบาราซา) -6,774.19 31  ม.ค. 2567
10 คืนประกันสังคมเดือนม.ค.67(นส.นิกัสมี คาบาราซา) -339.00 31  ม.ค. 2567
11 เดือนก.พ.67 105,000.00 13  ก.พ. 2567
12 ประกันสังคมเดือนก.พ.67 5,250.00 13  ก.พ. 2567
13 เดือนมี.ค.67 105,000.00 13  มี.ค. 2567
14 ประกันสังคมเดือนมี.ค.67 5,250.00 13  มี.ค. 2567
15 เดือนเม.ย.67 105,000.00 1  เม.ย. 2567
16 ประกันสังคมเดือนเม.ย.67 5,250.00 1  เม.ย. 2567
17 เดือนพ.ค.67 78,870.97 24  พ.ค. 2567
18 ประกันสังคมเดือนพ.ค.67 3,945.00 24  พ.ค. 2567
19 รับคืนเงินเดือนพ.ค.67 -0.01 31  พ.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved