สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอนอิสลามศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566  งบประมาณ 5,985,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,985,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.66 1,979,032.26 28  พ.ย. 2566
2 เดือนพ.ย.66 1,960,500.00 1  ธ.ค. 2566
3 เดือนธ.ค.66 1,965,000.00 2  ม.ค. 2567
4 เดือนธ.ค.66(จ้างรายใหม่) 21,774.19 15  ม.ค. 2567
5 เดือนม.ค.67(บางส่วน) 58,693.55 2  ก.พ. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved