สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566  งบประมาณ 3,348,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,348,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.66 1,098,000.00 22  พ.ย. 2566
2 เดือนพ.ย.66 1,098,000.00 1  ธ.ค. 2566
3 เดือนธ.ค.66 1,116,000.00 2  ม.ค. 2567
4 เดือนม.ค.67(บางส่วน) 36,000.00 2  ก.พ. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved