สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566)  งบประมาณ 2,332,500.00 บาท เบิกจ่าย 2,332,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.66 392,500.00 17  พ.ย. 2566
2 เดือนพ.ย.66 390,416.67 17  พ.ย. 2566
3 เดือนต.ค.66(ครูวิทย์คณิต) 20,000.00 21  พ.ย. 2566
4 เดือนพ.ย.66(ครูวิทย์คณิต) 20,000.00 21  พ.ย. 2566
5 เดือนต.ค.66(ธุรการ รร.) 322.58 21  พ.ย. 2566
6 เดือนต.ค.66(อิสลามแบบเข้ม) 329,838.71 28  พ.ย. 2566
7 เดือนพ.ย.66(อิสลามแบบเข้ม) 326,750.00 1  ธ.ค. 2566
8 รับคืนเงินธุรการ(15,000)เดือนพ.ย.66(นส.รุสนาณี อัตนิ) -916.67 30  พ.ย. 2566
9 เดือนธ.ค.66 407,500.00 14  ธ.ค. 2566
10 เดือนธ.ค.66(อิสลามแบบเข้ม) 327,500.00 2  ม.ค. 2567
11 เดือนธ.ค.66(จ้างรายใหม่) 3,629.03 15  ม.ค. 2567
12 เดือนม.ค.67(บางส่วน) 114,959.68 19  ก.พ. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved