สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ที่ขาดแคลน อัตราละ 9,000 บาท รายเดิม 4 อัตรา (ตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567)  งบประมาณ 151,200.00 บาท เบิกจ่าย 151,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.66 36,000.00 1  พ.ย. 2566
2 ประกันสังคมเดือนต.ค.66 1,800.00 1  พ.ย. 2566
3 เดือนพ.ย.66 36,000.00 17  พ.ย. 2566
4 ประกันสังคมเดือนพ.ย.66 1,800.00 17  พ.ย. 2566
5 เดือนธ.ค.66 36,000.00 14  ธ.ค. 2566
6 ประกันสังคมเดือนธ.ค.66 1,800.00 14  ธ.ค. 2566
7 เดือนม.ค.67 36,000.00 16  ม.ค. 2567
8 ประกันสังคมเดือนม.ค.67 1,800.00 16  ม.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved