สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรง อัตราละ 9,000 บาท รายเดิม 67 อัตรา (ตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567)   งบประมาณ 2,532,600.00 บาท เบิกจ่าย 2,532,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.66 558,000.00 8  พ.ย. 2566
2 ประกันสังคมเดือนต.ค.66 27,900.00 8  พ.ย. 2566
3 เดือนพ.ย.66 558,000.00 17  พ.ย. 2566
4 ประกันสังคมเดือนพ.ย.66 27,900.00 17  พ.ย. 2566
5 เดือนธ.ค.66 558,000.00 14  ธ.ค. 2566
6 ประกันสังคมเดือนธ.ค.66 27,900.00 14  ธ.ค. 2566
7 เดือนธ.ค.66(จ้างรายใหม่) 43,548.39 2  ม.ค. 2567
8 เดือนม.ค.67 558,000.00 16  ม.ค. 2567
9 ประกันสังคมเดือนม.ค.67 27,900.00 16  ม.ค. 2567
10 เดือนม.ค.67(จ้างรายใหม่) 45,000.00 2  ก.พ. 2567
11 เดือนก.พ.67(บางส่วน) 100,451.61 13  ก.พ. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved