สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ รายเดิม 27 อัตรา จ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนเมษายน 2567)  งบประมาณ 2,295,882.00 บาท เบิกจ่าย 1,386,750.00 บาท คงเหลือ 909,132.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.66 225,000.00 9  พ.ย. 2566
2 ประกันสังคมเดือนต.ค.66 11,250.00 9  พ.ย. 2566
3 เดือนต.ค.66(จ้างรายใหม่) 45,000.00 9  พ.ย. 2566
4 เดือนพ.ย.66 225,000.00 17  พ.ย. 2566
5 ประกันสังคมเดือนพ.ย.66 11,250.00 17  พ.ย. 2566
6 เดือนพ.ย.66(จ้างรายใหม่) 52,500.00 1  ธ.ค. 2566
7 เดือนธ.ค.66 225,000.00 14  ธ.ค. 2566
8 ประกันสังคมเดือนธ.ค.66 11,250.00 14  ธ.ค. 2566
9 เดือนธ.ค.66(จ้างรายใหม่) 54,000.00 2  ม.ค. 2567
10 เดือนม.ค.67 225,000.00 16  ม.ค. 2567
11 ประกันสังคมเดือนม.ค.67 11,250.00 16  ม.ค. 2567
12 เดือนม.ค.67(จ้างรายใหม่) 54,000.00 2  ก.พ. 2567
13 เดือนก.พ.67 225,000.00 13  ก.พ. 2567
14 ประกันสังคมเดือนก.พ.67 11,250.00 13  ก.พ. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved