สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 9,000 บาท รายเดิม จ้างเหมาบริการ 74 อัตรา (ตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567)  งบประมาณ 2,664,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,642,970.97 บาท คงเหลือ 21,029.03 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.66 666,000.00 13  พ.ย. 2566
2 เดือนพ.ย.66 662,100.00 1  ธ.ค. 2566
3 เดือนธ.ค.66 657,870.97 2  ม.ค. 2567
4 เดือนม.ค.67 657,000.00 2  ก.พ. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved