สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 15,000 บาท รายเดิม 61 อัตรา จ้างเหมาบริการ 1 อัตรา (ตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567)  งบประมาณ 3,903,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,903,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.66 885,000.00 1  พ.ย. 2566
2 ประกันสังคมเดือนต.ค.66 44,250.00 1  พ.ย. 2566
3 เดือนต.ค.66(จ้างรายใหม่) 15,000.00 9  พ.ย. 2566
4 เดือนพ.ย.66 872,500.00 17  พ.ย. 2566
5 ประกันสังคมเดือนพ.ย.66 43,625.00 17  พ.ย. 2566
6 เดือนต.ค.66(1 ราย) 1,935.48 21  พ.ย. 2566
7 ประกันสังคมเดือนต.ค.66(1 ราย) 97.00 21  พ.ย. 2566
8 เดือนพ.ย.66(จ้างรายใหม่) 30,000.00 1  ธ.ค. 2566
9 รับคืนเงินเดือนพ.ย.66(นส.รุสนาณี อัตนิ) -5,500.00 30  พ.ย. 2566
10 รับคืนเงินประกันสังคมเดือนพ.ย.66(นส.รุสนาณี อัตนิ) -275.00 30  พ.ย. 2566
11 เดือนธ.ค.66 855,000.00 14  ธ.ค. 2566
12 ประกันสังคมเดือนธ.ค.66 42,750.00 14  ธ.ค. 2566
13 เดือนธ.ค.66(จ้างรายใหม่) 60,000.00 2  ม.ค. 2567
14 เดือนม.ค.67 845,322.58 16  ม.ค. 2567
15 ประกันสังคมเดือนม.ค.67 42,266.00 16  ม.ค. 2567
16 เดือนม.ค.67(จ้างรายใหม่) 60,000.00 2  ก.พ. 2567
17 เดือนก.พ.67(บางส่วน) 111,028.94 13  ก.พ. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved