สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)  งบประมาณ 1,321,000.00 บาท เบิกจ่าย 877,900.00 บาท คงเหลือ 443,100.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ย.-ต.ค.66 200,500.00 8  ธ.ค. 2566
2 เดือนพ.ย.66 91,900.00 8  ธ.ค. 2566
3 เดือนต.ค.-พ.ย.66 86,600.00 21  ธ.ค. 2566
4 เดือนธ.ค.66 81,900.00 21  ธ.ค. 2566
5 เดือนม.ค.67 64,900.00 26  ม.ค. 2567
6 เดือนต.ค.-ธ.ค.66 114,600.00 26  ม.ค. 2567
7 เดือนธ.ค.66-ม.ค.67 108,600.00 9  ก.พ. 2567
8 เดือนก.พ.67 74,900.00 27  ก.พ. 2567
9 เดือนต.ค.66-ม.ค.67 54,000.00 27  ก.พ. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved