สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับพนักงานราชการ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566)  งบประมาณ 1,467,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,467,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.66 469,000.00 15  พ.ย. 2566
2 เดือนพ.ย.66 467,700.00 17  พ.ย. 2566
3 เดือนพ.ย.66(นส.ธาราธร วุตติหาสะ) 1,000.00 24  พ.ย. 2566
4 เดือนธ.ค.66 469,000.00 13  ธ.ค. 2566
5 เดือนม.ค.67(บางส่วน) 60,300.00 19  ก.พ. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved