สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบกองทุนทดแทน จำนวน 12 เดือน (มกราคม ถึงธันวาคม 2567)  งบประมาณ 303,000.00 บาท เบิกจ่าย 132,568.00 บาท คงเหลือ 170,432.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินทดแทนรายปีประจำปี 2567 132,568.00 4  ม.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved