สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน เดือนละ 2,500 บาท จำนวน 6 เดือน (ตุลาคม 2566 ถึงมีนาคม 2567)  งบประมาณ 7,335,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,850,743.34 บาท คงเหลือ 1,484,256.66 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.66 1,172,500.00 1  พ.ย. 2566
2 เดือนพ.ย.66 1,169,250.00 17  พ.ย. 2566
3 เดือนพ.ย.66(นส.ธาราธร วุตติหาสะ) 2,500.00 24  พ.ย. 2566
4 เดือนธ.ค.66 1,172,500.00 13  ธ.ค. 2566
5 เดือนม.ค.67 1,167,096.79 15  ม.ค. 2567
6 เดือนก.พ.67 1,165,000.00 9  ก.พ. 2567
7 เดือนก.พ.67(จ้างใหม่ 1 ราย) 1,896.55 13  ก.พ. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved