สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 6 เดือน (ตุลาคม 2566 ถึงมีนาคม 2567)  งบประมาณ 2,201,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,740,898.00 บาท คงเหลือ 460,102.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.66 348,806.00 1  พ.ย. 2566
2 เดือนพ.ย.66 347,970.00 17  พ.ย. 2566
3 เดือนพ.ย.66(นส.ธาราธร วุตติหาสะ) 750.00 24  พ.ย. 2566
4 เดือนธ.ค.66 348,927.00 13  ธ.ค. 2566
5 เดือนม.ค.67 347,313.00 15  ม.ค. 2567
6 เดือนก.พ.67 346,449.00 9  ก.พ. 2567
7 เดือนก.พ.67(จ้างใหม่ 1 ราย) 683.00 13  ก.พ. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved