รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าอาหารนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือน สิงหาคม - กันยายน 2566  งบประมาณ 3,927,640.00 บาท เบิกจ่าย 3,927,640.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 จำนวน 5 โรง 3,927,640.00 12  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved