รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV  งบประมาณ 81,500.00 บาท เบิกจ่าย 81,434.00 บาท คงเหลือ 66.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.วัดกำแพง(888) 31,973.00 5  ก.ย. 2566
2 รร.บ้านปูซูตีฆอ(926) 49,461.00 5  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved