รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV   งบประมาณ 1,179,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,178,056.00 บาท คงเหลือ 944.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านโคกตีเต(880) 17,488.00 5  ก.ย. 2566
2 รร.บ้านนาโอน(881) 17,489.00 5  ก.ย. 2566
3 รร.บ้านบือแนนากอ(882) 31,973.00 5  ก.ย. 2566
4 รร.บ้านยาแลเบ๊าะ(885) 31,973.00 5  ก.ย. 2566
5 รร.บ้านตอหลัง(886) 31,973.00 5  ก.ย. 2566
6 รร.บ้านดือแย(887) 31,973.00 5  ก.ย. 2566
7 รร.บ้านจอเบาะ(890) 31,973.00 5  ก.ย. 2566
8 รร.บ้านศาลาลูกไก่(892) 31,973.00 5  ก.ย. 2566
9 รร.บ้านเปล(893) 31,973.00 5  ก.ย. 2566
10 รร.บ้านตะโละแน็ง(894) 31,973.00 5  ก.ย. 2566
11 รร.บ้านลููโบ๊ะบาตู(896) 31,973.00 5  ก.ย. 2566
12 รร.บ้านบลูกา(897) 31,973.00 5  ก.ย. 2566
13 รร.สามัคคีวิทยา(899) 31,973.00 5  ก.ย. 2566
14 รร.บ้านธรรมเจริญ(904) 49,461.00 5  ก.ย. 2566
15 รร.บ้านสะแนะ(910) 49,461.00 5  ก.ย. 2566
16 รร.บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์(911) 49,461.00 5  ก.ย. 2566
17 รร.บ้านกูแว(914) 49,461.00 5  ก.ย. 2566
18 รร.สว่างวัฒนา(917) 49,461.00 5  ก.ย. 2566
19 รร.บ้านจืองา(918) 49,461.00 5  ก.ย. 2566
20 รร.บ้านรามา(919) 49,461.00 5  ก.ย. 2566
21 รร.บ้านทำเนียบ(921) 49,461.00 5  ก.ย. 2566
22 รร.บ้านสาวอ(922) 49,461.00 5  ก.ย. 2566
23 รร.บ้านทุ่งโต๊ะดัง(923) 49,461.00 5  ก.ย. 2566
24 รร.บ้านทรายขาว(924) 49,461.00 5  ก.ย. 2566
25 รร.บ้านกำปงปีแซ(931) 49,461.00 5  ก.ย. 2566
26 รร.บ้านโคกสุมุ(932) 49,461.00 5  ก.ย. 2566
27 รร.บ้านโคกแมแน(939) 49,461.00 5  ก.ย. 2566
28 รร.ราชประชานุเคราะห์10(943) 49,461.00 5  ก.ย. 2566
29 รร.บ้านจะแลเกาะ(944) 49,461.00 5  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved