รายการเบิกจ่ายงบเงินกันเหลื่อมปี
 กลับ   ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน : IC3 (โรงเรียน 9 โรง) งบลงทุน  งบประมาณ 2,675,700.00 บาท เบิกจ่าย 2,675,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 จำนวน 9 โรง 2,675,700.00 20  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved