รายการเบิกจ่ายงบเงินกันเหลื่อมปี
 กลับ   โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง บ้านคอลอกาเว (งบลงทุน)  งบประมาณ 4,412,850.00 บาท เบิกจ่าย 4,412,850.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร งวด 4-สุดท้าย 4,412,850.00 19  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved