รายการเบิกจ่ายงบเงินกันเหลื่อมปี
 กลับ   ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น บ้านนาดา (งบลงทุน)  งบประมาณ 348,800.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 348,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved