รายการเบิกจ่ายงบเงินกันเหลื่อมปี
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาของโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) งบดำเนินงาน PO 7016922083ร.ร. บ้านคอลอกาเว  งบประมาณ 350,000.00 บาท เบิกจ่าย 350,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 350,000.00 19  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved