รายการเบิกจ่ายงบเงินกันเหลื่อมปี
 กลับ   ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากรและทรัพยากรในการเรียนการสอนในสามจังหวัดชายดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016873138 ร.ร.วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา)  งบประมาณ 2,473,600.00 บาท เบิกจ่าย 2,473,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 งวด1 742,080.00 9  ธ.ค. 2564
2 งวด 2 865,760.00 21  ม.ค. 2565
3 งวด 3 865,760.00 11  เม.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved