รายการเบิกจ่ายงบเงินกันเหลื่อมปี
 กลับ   ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากรและทรัพยากรในการเรียนการสอนในสามจังหวัดชายดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016873138 ร.ร.วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา)  งบประมาณ 2,473,600.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 2,473,600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved