รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 27 ชุด โรงเรียนบ้านสเป๊ะ (110470)  งบประมาณ 37,800.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 37,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved