รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ที่ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย  งบประมาณ 120,700.00 บาท เบิกจ่าย 120,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านยารอ 120,700.00 3  ก.ค. 2566
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 120,700.00 6  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved