รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC20 (110202) ร.ร.บ้านยี่งอ)  งบประมาณ 535,200.00 บาท เบิกจ่าย 535,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านยี่งอ 535,200.00 11  เม.ย. 2566
2 ค่าซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 535,200.00 15  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved