รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน TCL30 (110199) ร.ร.บ้านยะลูตง (ประชุมวิทยสาร))  งบประมาณ 429,200.00 บาท เบิกจ่าย 428,700.00 บาท คงเหลือ 500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านยะลูตง 428,700.00 11  เม.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved