รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 (21A245)  งบประมาณ 229,800.00 บาท เบิกจ่าย 229,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.ราชประชานุเคราะห์10 229,800.00 25  ม.ค. 2566
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 229,800.00 3  เม.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved