รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านโคกสยา (21A235)  งบประมาณ 1,105,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,065,589.16 บาท คงเหลือ 39,410.84 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านโคกสยา 1,065,589.16 20  มี.ค. 2566
2 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร งวด1 236,839.16 19  พ.ค. 2566
3 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร งวด2-3 552,500.00 19  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved