รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) (21A234)  งบประมาณ 220,000.00 บาท เบิกจ่าย 220,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.ไทยรัฐวิทยา10 220,000.00 23  ก.พ. 2566
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 220,000.00 23  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved