รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านโคกสยา (113391)  งบประมาณ 248,400.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 248,400.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved