รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 1 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง (111452)  งบประมาณ 90,400.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 90,400.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved