รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง โรงเรียนบ้านอีโยะ (210061)  งบประมาณ 3,923,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 3,923,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved