รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง โรงเรียนบ้านอีโยะ (210061)  งบประมาณ 3,923,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,918,155.00 บาท คงเหลือ 4,845.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านอีโยะ 3,918,155.00 13  ก.พ. 2566
2 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวด1 779,755.00 13  ก.พ. 2566
3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวด2 784,600.00 9  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved