รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนบ้านอีโยะ (210067)  งบประมาณ 532,900.00 บาท เบิกจ่าย 532,900.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านอีโยะ 532,900.00 26  ม.ค. 2566
2 ค่าก่อสร้างห้องส้วม งวด1 213,160.00 15  ก.พ. 2566
3 ค่าก่อสร้างห้องส้วม งวด2 319,740.00 3  เม.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved