รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนบ้านลาเวง (210066)  งบประมาณ 535,200.00 บาท เบิกจ่าย 535,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านลาเวง 535,200.00 21  มี.ค. 2566
2 ค่าก่อสร้างห้องส้วม งวด1 214,080.00 10  ส.ค. 2566
3 ค่าก่อสร้างห้องส้วม งวดสุดท้าย 321,120.00 10  ส.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved