รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนวัดโคกโก (210063)  งบประมาณ 1,109,600.00 บาท เบิกจ่าย 1,109,000.00 บาท คงเหลือ 600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.วัดโคกโก 1,109,000.00 2  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved