รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ (210064)  งบประมาณ 1,109,600.00 บาท เบิกจ่าย 1,109,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 1,109,600.00 20  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved