รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ (210031)  งบประมาณ 179,500.00 บาท เบิกจ่าย 179,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านปะลุกาแปเราะ 179,500.00 25  ม.ค. 2566
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 179,500.00 1  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved