รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านบลูาสนอ (210027)  งบประมาณ 180,000.00 บาท เบิกจ่าย 167,164.65 บาท คงเหลือ 12,835.35 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านบลูกาสนอ 167,164.65 2  ก.พ. 2566
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 167,164.65 1  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved