รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนตะโละมีญอ (210024)  งบประมาณ 299,800.00 บาท เบิกจ่าย 299,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านตะโละมีญอ 299,800.00 21  มี.ค. 2566
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 1 149,900.00 26  พ.ค. 2566
3 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 2 149,900.00 26  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved