รายการเบิกจ่าย
 กลับ   หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนบ้านยี่งอ (210001)  งบประมาณ 7,889,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 7,889,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved