รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ก ของโรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) งบผูกพันใหม่  งบประมาณ 3,679,600.00 บาท เบิกจ่าย 3,679,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านยะบะ 3,679,600.00 20  ม.ค. 2566
2 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวด1 1,839,800.00 10  ก.พ. 2566
3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวด2 1,287,860.00 15  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved