รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212ล/57-ก โรงเรียนบ้านบาโงปะแต  งบประมาณ 14,272,000.00 บาท เบิกจ่าย 14,272,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านบาโงปะแต 14,272,000.00 3  พ.ย. 2565
2 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวด3 713,600.00 3  พ.ย. 2565
3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวด4 1,248,800.00 3  พ.ย. 2565
4 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวด5 1,248,800.00 1  ธ.ค. 2565
5 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวด6 1,248,800.00 23  ธ.ค. 2565
6 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวด7-8 3,032,800.00 20  ก.พ. 2566
7 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวด9 1,784,000.00 8  พ.ค. 2566
8 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวด10-สุดท้าย 4,995,200.00 16  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved