รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยธรรมชาติ ร.ร.บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 (21zzzz)   งบประมาณ 430,400.00 บาท เบิกจ่าย 430,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านบาตูฯ 430,400.00 11  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved