รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยธรรมชาติ ร.ร.บ้านคลอแระ (21zzzz)  งบประมาณ 307,600.00 บาท เบิกจ่าย 307,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านคลอแระ 307,600.00 22  ส.ค. 2566
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 307,600.00 1  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved