รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง โรงเรียนเมืองนราธิวาส (211580)  งบประมาณ 6,855,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,855,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.เมืองนราธิวาส 6,855,000.00 22  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved