รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง โรงเรียนเมืองนราธิวาส (211580)  งบประมาณ 6,857,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 6,857,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved