รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านบูเกะบากง (211579)  งบประมาณ 3,601,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,601,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านบูเกะบากง 3,601,000.00 6  ก.พ. 2566
2 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร งวด1 540,150.00 8  มี.ค. 2566
3 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร งวด2 540,150.00 12  พ.ค. 2566
4 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร งวด3 720,200.00 18  ส.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved